Statuten

Opgemaakt door Notaris L.C.A. Spoormakers te Helmond d.d. 6-8-1984

Art.1. NAAM, ZETEL EN DUUR
1. De vereniging draagt de naam Modelspoorclub Oost Brabant en is gevestigd te Helmond.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

Art.2. DOEL
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de spoorwegmodelbouw en de spoorwegmodelbouw hobby in het oostelijke gedeelte van de provincie Noord-Brabant van het Koninkrijk der Nederlanden, en al wat daarmede verband houdt, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het organiseren van bijeenkomsten van/voor personen, die in de spoorwegmodelbouw een hobby hebben c.q. in de spoorwegmodelbouw geïnteresseerd zijn en het ontplooien van andere activiteiten met het doel de clubleden te begeleiden in het uitoefenen van hun hobby, zoals nader omschreven in het huishoudelijk reglement.
b. Het organiseren van onder haar verantwoordelijkheid vallende ruilbeurzen van materiaal ten behoeve van de spoorwegmodelbouw in de ruimste zin van het woord.
c. Alle geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art.3. LEDEN EN DONATEURS
1. De vereniging kent gewone leden, junior leden of ereleden. Voorts kent de vereniging donateurs.
2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten in overeenstemming met het bepaalde in art. 4., of degene die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van18 jaar heeft bereikt en tot het bereiken van die leeftijd reeds junior lid was.
3. Junior lid is degene die bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van18 jaar nog niet heeft bereikt en als junior lid is toegelaten in overeenstemming met het bepaalde in art.4.
4. Ereleden van de vereniging zijn zij, die wegens hun buitengewone verdienste tegenover de vereniging, op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie. Het erelidmaatschap eindigt door bedanken of overlijden van het erelid.
5. Donateurs zijn natuurlijke - of rechtspersonen die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een vrijwillige bijdrage in geld en/of goederen, waarvan de grootte jaarlijks bij besluit van de na te melden jaarvergadering wordt vastgesteld.

Art.4. LIDMAATSCHAP
1. Degene die lid of junior lid wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. Voor minderjarigen dient van de toestemming van ouders of voogd te blijken.
2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid of junior lid wordt toegelaten.
3. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten schriftelijk kennis aan de kandidaat.
4. Indien een kandidaat niet is toegelaten, kan hij binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, welke binnen twee maanden daarna dient te worden gehouden. Degene, die beroep heeft aangetekend, wordt binnen twee weken na het houden van de vergadering van het hierover genomen besluit, schriftelijk in kennis gesteld.

Art.5. EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid of junior lid.
b. Door schriftelijke opzegging door het lid of junior lid. Het lidmaatschap eindigt dan op het eind van het boekjaar waarin is opgezegd, mits de opzegging ten minste twee maanden vóór het einde van het boekjaar is gedaan, anders houdt het op aan het eind van het volgende boekjaar. Het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van twee maanden.
c. Door royement. Deze wordt door het bestuur uitgesproken alleen wanneer een lid of junior lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Bij royement geeft het bestuur het betrokken lid of junior lid ten spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Voor het beroep is het hiervoor in art.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing. De uitspraak van de algemene vergadering is bindend voor de partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang over het beroep niet is beslist, is het lid of junior lid geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervoor dispensatie geven. 

Art.6. GELDMIDDELEN EN VERENIGINGSJAAR
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies, renten, verpachte renten en huren
b. Subsidies
c. Inkomsten uit te houden ruilbeurzen
d. Vergoedingen door clubleden voor de hen door de vereniging geboden diensten, speciaal deelname gelden en entreegelden.
e. Jaarlijkse bijdragen van donateurs
f. Verrijkingen door schenkingen, legaten en erfstellingen en eventuele andere toevallige baten.
2. Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van 1 september van ieder jaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar.

Art.7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde,hebben leden en junior leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten, gebruiken en eventueel onder de voorwaarden, zoals door het bestuur zijn of worden vastgesteld.
2. De door de leden of junior leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Tevens kan de algemene ledenvergadering besluiten dat bij aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
3. De leden of junior leden kunnen niet door opzegging de toepasselijkheid van een besluit tot verzwaring van de financiële verplichtingen te hunnen opzichten uitsluiten.
4. Personen, van wie het lidmaatschap of het junior lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
5. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen geschiedt door middel van een bestuursbesluit.

Art.8. BESTUUR
Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden/of junior leden te bedingen of verplichtingen aan te gaan.

Art.9.
1.a Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal leden is steeds oneven.
b. Bestuursleden worden gekozen voor een tijdsduur van maximaal drie jaren.
c. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
d. De voorzitter, die in functie wordt benoemd, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering.
e. Handelaren in modelspoor-ingrediënten kunnen geen bestuurslid zijn.
2.a. Jaarlijks treedt ten minste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
b. Het rooster dient zodanig te zijn opgesteld dat alle bestuursleden in drie jaar tijd tot aftreden komen, echte zodanig dat voorzitter, secretaris en penningmeester nooit gelijktijdig aftreden.
c. Aftredende bestuursleden zijn direct herbenoembaar.
3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen in het rooster van aftreden de plaats in van hun voorganger. De algemene vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
4. De schorsing van een bestuurslid, indien niet binnen drie maanden gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid.
6.a. Een bestuurslid kan te alle tijden zelf ontslag nemen, doch blijft, indien het bestuur daartoe verzoekt, in functie totdat in de vacature is voorzien.
b. Overigens eindigt het bestuurslidmaatschap door:
A. Overlijden.
B. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
C. In staat van faillissementverklaring, aanvraag tot surséance van betaling of onder curatelenstelling van of door een bestuurslid.
D. Periodiek aftreden als bedoeld onder 2.a.
7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Art.10.
1. Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich, ter uitvoering van haar taak doen bijstaan van adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.
2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene vergadering bekend gemaakt.
3. Het bestuur regelt per bestuursbesluit haar werkzaamheden. Het bestuur vergadert zo dikwijls als ten minste twee bestuursleden dat nodig achten.
4. Van bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.
5. a. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen ten minste drie leden aanwezig te zijn.
b. Voor bestuursbesluiten is het bepaalde in art.15 voor besluiten van de algemene vergadering  van overeenkomstige toepassing.
c. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde leden zich voor het voorstel uitspreken.

Art.11. VERTEGENWOOORDIGING
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. Twee leden van het dagelijkse bestuur gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
2. Voor het beschikken over bank- en giro saldi is slechts de handtekening van de penningmeester vereist.
3. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor schuld van een derde verbindt, en in het algemeen voor handelingen welke een bedrag of waarde jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen te boven gaan, behoeft een machtiging van de algemene vergadering.
4. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de vertegenwoordigings-bevoegdheid hebbende bestuursleden in het openbaar verenigingsregister, gehouden door de kamer van koophandel en fabrieken, binnen welker rechtsgebied de vereniging haar woonplaats heeft, de naam, de voornamen en de woonplaats van de nieuw benoemde bestuursleden en zijn of haar functie binnen het bestuur worden ingeschreven.

Art.12. ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of op verzoek blijkens een aangetekend schrijven van ten minste tien leden, dan we zoveel minder als tezamen een tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen.
3. Ieder lid, ieder junior lid en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger en ieder erelid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid daar het woord te voeren en voorstellen te doen.

Art.13. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
1. In de algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over het gevoerde bestuur in het afgelopen jaar.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden welke geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
3. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit ten minste drie leden (die eveneens geen lid van het bestuur mogen zijn), welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand brengt zij de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste een/tiende van het aantal leden uiterlijk zeven dagen vóór die dag der vergadering schriftelijk bij het secretariaat zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor buitengewone vergaderingen.

Art.14. OPROEPING DER ALGEMENE VERGADERING
1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van schriftelijke kennisgeving welke aan de leden en junior leden wordt toegezonden, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping van de vergadering meegerekend. Voor een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding is deze termijn tenminste 14 dagen.
2. De kennisgeving bevat de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda.
3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in art.12 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan op wijze, als bepaald in lid1. van dit artikel.
4. Indien verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in een plaatselijk veel gelezen krant.

Art.15. BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING.
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of in deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
2. Ieder lid en ieder junior lid heeft één stem. Geschorste leden of geschorste junior leden hebben geen stemrecht. Ereleden hebben eveneens geen stemrecht.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de algemene vergadering éénstemmig anders beslist.
4. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij deze tweede stemming de stemmen staken, beslist het bestuur.
5. Het oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover wordt gestemd over een voorstel dat niet schriftelijk is vastgelegd. Wordt de juistheid van vermeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken ervan betwist, dan wordt opnieuw gestemd wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of, als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond, door één stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Art.16. STATUTENWIJZIGING
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.
2. Indien in de vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging worden genomen met en meerderheid van tenminste tweederde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift  van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een aantal daartoe geschikte plaatsen, doch minimaal bij een aantal aan te wijzen contactpersonen ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is verleden.

Art.17. ONTBINDING EN VEREFFENING
1. De vereniging kan ten alle tijde worden ontbonden, indien op een algemene vergadering tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigden der vereniging zich hiervoor verklaren. In die vergadering moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
2. Bij gebreke van dit aantal kan slechts tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste tien dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij een zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met de doeleinden van de vereniging overeenstemmen.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijvende bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht.
7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Art.18. HUISHOUDELIJK REGELEMENT
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, junior lidmaatschap, de introductie, het vaststellen van de contributie en inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht, de wijze van benoemen van bestuursleden en commissieleden.
2. Het huishoudelijk reglement kan slechts overeenkomstig het in artikel 16 leden 1,2 en 3 bepaalde worden gewijzigd.
3. Het huishoudelijk reglement zal gen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of door de statuten worden toegestaan.

Art.19. SLOTBEPALING
Over alles wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de algemene vergadering. 

GI 7342605656 Acte Van Oprichting PDF
PDF – 1,1 MB 41 downloads